Ấn T để tra

diếc 

danh từ
 

(khẩu ngữ) cá diếc (nói tắt): tham con diếc, tiếc con rô (tng) 

động từ
 

(phương ngữ, hiếm)