hydrochlorur 

danh từ
 

khí không màu, tan nhiều trong nước, gồm hai nguyên tố hydrogen và chlor.