mo 

danh từ
 

lá bắc lớn hình thuyền bọc ngoài cụm hoa các cây họ ráy, họ cau, v.v..

mo cau (nói tắt): cứng như mo * quạt mo