Ấn T để tra

nái sề 

danh từ
 

lợn nái đã đẻ nhiều lần.

(khẩu ngữ) ví người đàn bà đã sinh đẻ nhiều lần (hàm ý đùa vui): "Dù chàng năm thiếp bảy thê, Cũng chẳng bỏ được nái sề này đâu." (ca dao)