Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.604 mục từ

nhem 

tính từ
 

(phương ngữ)