Ấn T để tra

quá cỡ 

phụ từ
 

quá mức thường: to quá cỡ * sợ quá cỡ * bị mẹ rầy một trận quá cỡ