Từ điển tiếng Việt 4.0


hiện có 36.604 mục từ

tư nhân 

danh từ
 

một cá nhân nào đó (chứ không phải nhà nước hay đoàn thể): doanh nghiệp tư nhân * xí nghiệp giao cho tư nhân quản lí