Ấn T để tra

tổng đại diện 

danh từ
 

đại diện chính, phụ trách chung trong một vùng, một khu vực hoặc một nước.