Ấn T để tra

tỉ lệ phần trăm 

danh từ
 

tỉ số hay phân số với mẫu số cố định là 100.