Ấn T để tra

thượng đẳng 

tính từ
 

() thuộc bậc cao, hạng cao: thực vật thượng đẳng