Ấn T để tra

trốn phu 

động từ
 

() bỏ trốn để khỏi bị bắt đi phu.