Ấn T để tra

triệt để 

tính từ
 

ở mức độ cao nhất không còn có thể hơn về tất cả các mặt: khai thác triệt để mọi nguồn lực sẵn có * xoá bỏ triệt để những hủ tục