Ấn T để tra

vú già 

danh từ
 

() người đàn bà đi ở đã có tuổi.