vật lực 

danh từ
 

những phương tiện vật chất dùng vào một công cuộc nào đó (nói tổng quát): giúp đỡ cả nhân lực lẫn vật lực