Ấn T để tra

đấu lí 

động từ
 

tranh được thua bằng lí lẽ.