bật lò xo 

 
 

(khẩu ngữ) phản ứng tức thì và mạnh mẽ (thường vì tự ái).