Ấn T để tra

bu lu 

danh từ
 

(phương ngữ) chiêng.