Ấn T để tra

khắm lặm 

tính từ
 

(khẩu ngữ) khắm lắm, đến mức khó mà chịu được: mùi xác chết bốc lên khắm lặm