khới 

động từ
 

(phương ngữ) khoét, cắn từng ít một: củ khoai bị chuột khới 

(khẩu ngữ) khêu ra (hàm ý chê): khới cho to chuyện