Ấn T để tra

kinh viện 

danh từ
 
tính từ
 

có tính chất của chủ nghĩa kinh viện, dựa trên những biện luận trừu tượng, tách rời thực tế: lối suy nghĩ và lập luận hết sức kinh viện