lão nông 

danh từ
 

người đàn ông già đã làm ruộng lâu năm.