lạc nghiệp 

tính từ
 

vui vẻ làm ăn: có an cư thì mới lạc nghiệp