Ấn T để tra

notebook 

danh từ
 

(A: notebook computer, nói tắt) máy tính xách tay loại hiện đại (nhỏ như quyển sách).