rơi rụng 

động từ
 

bị mất dần đi từng ít một, không còn giữ được nguyên vẹn (nói khái quát): cánh hoa rơi rụng lả tả * lâu ngày không sử dụng, vốn tiếng Anh rơi rụng dần