Ấn T để tra

sinh thú 

danh từ
 

() thú vui trong cuộc sống: lao động là một sinh thú * không còn sinh thú gì